Vrtáky

vrták Uchida

3 mm1 ks7 skladem840 Kč  
4 mm1 ks4 skladem840 Kč  
5 mm1 ks11 skladem840 Kč  
6 mm1 ks14 skladem840 Kč  
7 mm1 ks11 skladem840 Kč  
8 mm1 ks7 skladem840 Kč  
9 mm1 ks4 skladem1 100 Kč  
10 mm1 ks6 skladem1 100 Kč  
11 mm1 ks5 skladem1 100 Kč  
12 mm1 ks5 skladem1 100 Kč  
13 mm1 ks5 skladem1 100 Kč