Vrtáky

vrták Uchida

3 mm1 ks10 skladem840 Kč  
4 mm1 ks10 skladem840 Kč  
5 mm1 ks10 skladem840 Kč  
6 mm1 ks8 skladem840 Kč  
7 mm1 ks13 skladem840 Kč  
8 mm1 ks12 skladem840 Kč  
9 mm1 ks6 skladem1 100 Kč